بایگانی ماهیانه: مارس 2014

عجب دنيايي شده

عجب دنيايي شده = آدم ها به خاطر پول همدیگر رو دوست دارند ان هم الکی

عجب دنيايي شده که = آدم ها حیا دیگر ندارند و چهره  شیطانیخود را پنهان میکنند چهره زشت خود را

 شیطان حاشا به غیرت تو که بعضی از این آدم ها از تو 100 برابر بدتر شده اند

عجب دنيايي شده این دنیا که راحت هم رو گول میزنند و بد بد هم میگویند مرگ بر شیطان دروغگومون کرد غولمون زد

وای وای از این آدمها ی پست 100 صد رو .. وای وای